Pomoc prawna zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym:

  • zastępstwo strony w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym organami jednostek samorządu terytorialnego,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych do organów wyższego stopnia, w tym samorządowych kolegiów odwoławczych,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sprządzanie opinii prawnych.